ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

by AutismTechToolsAdmin
460 views

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα τεχνολογικά εργαλεία για ανθρώπους με αναπηρίες αναφέρονται σε συσκευές που υποστηρίζουν τους ανθρώπους με αναπηρίες να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ευημερία τους. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται με κοινωνικές, συμπεριφορές, γνωστικές, αντιληπτικές και σωματικές αναπηρίες.
Σχετικά με το στόχο του προγράμματος: οι μαθητές με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού συνήθως υποφέρουν από δυσκολίες στην κοινωνική ανάπτυξη, στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση, εκφράζονται μέσα από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, έχουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου, διαταραχές στην οπτική αντίληψη που τους εμποδίζει στο να εκτελέσουν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα όπως οι άλλοι μαθητές. Τεχνολογίες που παράγονται ειδικά για να διευκολύνουν κοινωνικές και επικοινωνιακές προκλήσεις των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση ευκαιριών μάθησης. Η γνώση χρήσης τέτοιων υποστηρικτικών τεχνολογιών για μαθητές με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές που σπουδάζουν ειδική αγωγή να βελτιώσουν τόσο τη διδασκαλία τους όσο και τις τεχνολογικές τους γνώσεις. Θα τους δώσει τη δυνατότητα επίσης να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές αυτούς. Με αυτό το σκεπτικό, χρειάζεται ένα πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές ειδικής αγωγής το οποίο να ικανοποιεί τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και να επικεντρώνεται στη χρήση και επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, αλλά και στον χρόνο και τρόπο χρήσης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας της. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών που διεξήγαμε για να εισηγηθούμε το πρόγραμμα αποκάλυψαν την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στο θέμα. Συνεπώς, ένα πρόγραμμα σπουδών που θα αποτελείται από διδακτικό υλικό και πόρους Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ) (Virtual Reality –VR) θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα που υλοποιείται για τη βελτίωση των διδακτικών ικανοτήτων των φοιτητών ειδικής αγωγής έχει τους ακόλουθους στόχους:
1-Ανάπτυξη διδακτικών δυνατοτήτων των φοιτητών ειδικής αγωγής για μέγιστη απόδοση στη διδασκαλία
2-Προώθηση υποστηρικτικών τεχνολογιών για καλύτερες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για τους μαθητές με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
3-Επενδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες ως εργαλείο μάθησης και συνεισφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών Θα αναπτύξουμε:
α-Πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ με τίτλο «Εισαγωγή σε Τεχνολογικά Εργαλεία για τη Βελτίωση Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων Μαθητών με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού»
β-Διδακτικό υλικό με χρήση πόρων Εικονικής Πραγματικότητας

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy